Så tjänar inkassobolagen pengar

Ett inkassobolag kan begära att en faktura ska vara betald för ett visst datum. Inkassokravet kommer alltså inte från Kronofogden utan är ett krav innan det möjligtvis skickas vidare dit.

Den som har för avsikt att handla en vara eller tjänst av ett företag och inte betalar fordran i tid riskerar att erhålla ett inkassokrav. Företagen har nämligen möjlighet att lämna över fakturor till ett inkassobolag som ska assistera till att inkassera skulden. Det innebär att man inte längre ska betala skulden direkt till företaget som initialt begärt fordran.

Den som åläggs betala ett inkassokrav bör göra det snarast möjligt för att kringgå både betalningsanmärkning och ytterligare påförda räntekostnader. Det händer dock att kraven är felaktiga och då bör man så fort som möjligt höra av sig till aktuellt inkassobolag och förtydliga vari felaktigheten består.

I somliga fall kan det handla om kraftiga skulder som inkassoföretaget vill kräva in och då kan det vara aktuellt att komma överens om en avbetalningsplan. Eller att komma överens om en senare dag för betalning. Ifall man undviker att betala kravet kan inkassobolaget lämna över ärendet till kronofogden.

Värt att tillägga är att det företag som kräver pengar inte nödvändigtvis måste vända sig till ett inkassobolag. Det händer ibland att företagen vänder sig direkt till Kronofogden som då skickar ett betalningsföreläggande.

Faktum är att vi i Sverige skuldsätter oss allt mer och det har kommit att bli en industri som omfattar miljarder. När flerskuldsätter sig går det såklart bättre för inkassobolagen.

Företagen är benägna att sälja sina förfallna fordringar betydligt mer nu än innan krisen. Inkassobolagen köper fler portföljer vilket medför att kreditrisken övertas. För inkassobolagen finns en stor lönsamhet ifall de kan hantera den risken. Det är främst dröjmålsräntor som inkassobolagen tjänar pengar på men de får också inkomster i form av avgifter om ärendet går vidare till kronofogden.

Både Datainspektionen samt Finansinspektionen har påtalat att antalet klagomål på inkassobolag har ökat i takt med att handeln med förfallna fordringar växer. Det innebär också att fordringarna kan växla innehavare då och då.

Ett bekymmer med de fordringar som inkassobolagen ibland tar över är att de är felaktiga. Ett typiskt exempel är om det skickats bluffakturor som därefter gått vidare till inkasso. En del av dessa inkassobolag – som står under Datainspektionens tillsyn – struntar tyvärr fullständigt i god inkassosed. Man bör utgå från att det är något felaktigt om ett inkassobolag tar onödigt lång tid på sig att replikera från dess att en fordran har bestridits.

Om en gäldenär, d.v.s. den individ eller företag skulden riktar sig mot har invändningar mot en fordran så är det inte god inkassosed om inkassobolaget inte vidtar åtgärd. Det gäller speciellt ifall fordran saknar laga grund som bluffakturor gör.

Enligt god inkassosed så utreder däremot inkassobolaget så fort som möjligt ifall gäldenären har rätt att bestrida fordran. När en utredning påbörjas så underrättar ett inkassoombud borgenären, d.v.s. den individ eller företag som vill ha in en skuld, om invändningen och vädja om ett uttalande om dennes inställning.

Enligt god inkassosed så bör inkassobolaget låta ärendet vila och pausa handläggningen. Så snart inkassobolaget kommer fram till ett fastställande i ärendet bör gäldenären underrättas. inkasso strax

Den som upplever att ett inkasobolag bryter mot god inkassosed kan göra en anmälan mot inkassobolaget hos Datainspektionen. Det är viktigt att inkassobolagen är seriösa när det handlar om att få bukt på bluffakturor.