Vad ska man tänka på inför saneringen av mögel?

Begreppet att sanera mögel för mångas tankar till stora kostnader, inplastade hus samt heltäckande overaller i plast. Det behöver inte vara så dramatiskt att uträtta en mögelsanering, och ifall man är ute i god tid och utför ett ingående arbete, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att förebygga med Tvärstopp eller Fulstopp och undgå få mögel att sanera.

Mögel trivs bäst där det finns mycket fukt. En fuktskada följs därför ofta av mögelangrepp ifall man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten går bort. Mögel är svampar som växer i trådar som bildar nätverk, så kallade hyfer samt mycel. En del mögelsorter kan avge sporer och mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan bestå av trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva och hosta. Vanligtvis kommer sådana symptom smygande och det är inte alltid man inser att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel egenartad illa stank – det luktar unket och gammalt.

Mögel kräver, bortsett från fukt, något att växa över. Det ska helst vara av organiska material, så som trä och jord, men det kan även börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester samt hudflagor som förekommer i just badrum. Mögel i badrummet ter sig ofta som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man relativt enkelt bli av med genom att tvätta kaklet noggrant med diskmedel och vatten. Se till så att möglet skrubbas bort ordentligt. Fullborda jobbet genom att torka av med ättika eller vittvinsvinäger för att hålla möglet borta. Dessvärre lämnar svartmögel kvar missfärgningar, främst i fogarna, varpå det likväl kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och försvinner av denna åtgärd.

Det är alltid angeläget att se över lufttillförsel i samband med att man har fått mögelangrepp som inte lätt kan förklaras av exempelvis gamla matrester eller vattenläckor. Ifall ventilationen är dålig stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Ifall möglet växer på ett mer utbrett vis och inte så enkelt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha nytta av foggingmetod. Denna metod går ut på att man värmer upp mögeldödande medel så att det avdunstas. Ångan gör så att medlet lättare kan tränga in i material och tillintetgöra svampen helt och hållet.

Det är angeläget när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är strikt avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning ska man vädra ut noggrant innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara besvärligt att göra något åt ventilationen. Mer info: På den här sajten

Vid rejäla mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så hjälper inte fogging som mögelsanering. Man tvingas då ta till mer drastiska åtgärder, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och ersätta det. Angrepp som är så allvarliga har vanligtvis pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant komplett sätt att sanera mögel är att man får bort också mykotoxiner och sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.