Hur blir man effektivt kvitt med mögelsvamp?

Mögelsvamp är vanligtvis förknippat med obehagliga problem samt dåligt lukt. Det finns en rad olika sorters mögelsvampar. Mögel kan utsöndra mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som vanligtvis uppfattas som illa lukt).

Mögel bildar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs med dessa trådar kan möglet förflytta näringsämnen och vatten. Uppbyggnaden åstadkommer så att mögelsvampen kan svälla sig oerhört stor och kan även ta sig in i porösa material så som trä och betong. Det är alltså ofta bara en liten del som syns.

Mögel som inte ger upphov till giftiga gaser används vid framställning av till exempel ostar. Från mögelsvampen Penicillium kommer också penicillin, vilket är revolutionerande inom medicin och vårt främsta vapen mot bakteriella infektioner. Alltså är inte allt mögel varje gång av ondo. Penicillium kan dock också ge allergi och astma ifall det får växa till sig i ett hus.

Vissa grupper av mögel, så som svartmögel, är fruktade ur hälsosynvinkel då de kan ge upphov till allvarliga svampinfektioner, till exempel Aspergillus som kan ge aspergillosis. Aspergillosis är en fruktad åkomma särskilt för människor som har nedsatt immunförsvar och kan leda till döden.

Vanliga symotom som man kan utveckla ifall man vistas i mögelangripna hus är astma, allergi, hosta, nästäppa, hudirritation, upprepade förkylningar, onormal trötthet, mag- och tarmproblem med mera. Det är alltså relativt vaga symptom som inte jämt för tankarna åt mögel. Om man upplever symptom som ovan nämnda är en god idé att höra med andra som bor eller vistas ofta i samma hus ifall de upplever snarlika saker.

Man ska aldrig tolerera att bo eller uppehålla sig (arbete, skola, dagis och så vidare) i en byggnad som är angripen av mögel. Det måste utföras mögelsanering. Man kan sanera på annorlunda vis, och det är omdiskuterat vilka som är bäst.

Ifall mögelangreppet är litet och över oorganisk jämn yta, så som kakel i badrum, kan man tvätta med hjälp av vinäger (vittvins-) eller bikarbonat utspätt i vatten för att döda möglet, hellre än att bruka klorin, som visserligen fungerar på dessa ytor, mer är oerhört giftigt.

Om det rör sig om porösa material är risken för motsatt verkan påtaglig ifall man använder klorin eftersom det ofta är utspätt med vatten och inte kan tränga ner och eliminera allt mögel. Det är troligt att mögelsvampen så småningom blommar upp igen efter en sådan åtgärd och det enda man har åstadkommit är att hälla ut lite gift.

Ett bättre val än Klorin är Fulstopp. Det fortsätter verka framåt i tiden.

Om möglet finns över mer porösa ytor, så som betong i exempelvis källare, är det bättre att använda sig av foggingmetod alternativt fotokatalytiska luftrenare. Vid fogging hettas saneringsmedlet upp så att det förångas till mindre droppar. Dessa droppar kan därpå lättare tränga in i porösa material och in i svåråtkomliga utrymmen och där döda mögelsvamparna.

Är mögelsvampangreppet så komplicerat att man inte kan bo kvar i huset förrän det har skett sanering kan man få ekonomiskt hjälp från staten. Vid så allvarliga fall av mögel och annan mikrobiell påväxt räcker det vanligtvis inte med avfuktare samt mögeldödande medel utan man måste ta bort allt det angripna materialet. Fulstopp Det är ett omständigt och dyrt projekt, men också det enda som inte enbart tar bort mögelsvampen utan också sporer samt mykotoxiner.