Håll krypgrunden fri från fuktskador och mögel

En krypgrund avser den variant av husgrund som inte räknas som källare men som innebär en ventilerad alternativt oventilerad ficka mellan bjälklaget och markytan. Detta innebär att huset isoleras framförallt från kyla. Det finns dock en hel del vanligt förekommande problem med just krypgrunder som framförallt härrör genom fuktskador.

Sommarkondens är en vanlig anledning för fuktskador, speciellt under sensommaren och början av hösten när lufttemperatur och -fuktighet är som högst. Med tanke på att krypgrunden håller en lägre temperatur än omgivningen kommer den fuktiga luften att kondenseras och kan då ge upphov till fuktskador.

En annan orsak till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som samlas vid själva byggandet av krypgrunden på grund av exempelvis fukt i byggnadsmaterial alternativt på grund av nederbörd vid uppförandet. Fukten blir då kvar i krypgrunden redan från byggnadstillfället. För att undfly detta är det angeläget att man omedelbart tar undan allt organiskt material, så som jord, sågspån och annat byggskräp som finns på byggarbetsplatsen.

Också översvämningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i en krypgrund och i värsta fall i ett helt hus. Grundvattennivån kan bli så hög att den tränger upp och in i krypgrunden vid höga vattennivåer. Är krypgrunden byggd så att grundens utsida står lägre än själva krypgrunden och/eller dräneringen är inkorrekt byggd så kan det ge upphov till att ytvatten rinner in i husgrunden. Detta ska man också tänka på ifall huset är byggt på berg med tanke på att det kan samlas vatten i gropar samt fickor i berget vilket kan medföra ovanstående besvär. Mer info här

Oavsett vilken fuktskada så är utgången relativt lik – alltså röta, växten av mögel och spridningen av mikrobiella påväxter vilka inte endast kan vara direkt ohälsosamma för personer utan också skadar bland annat virket i bjälklaget. Mögel ger ifrån sig mögelsporer och mögelgift, så kallade mykotoxiner vilka båda lätt tar sig in till områden där människor är och kan ge upphov till en rad skilda symptom. Det är dessutom betydelsefullt att ta i övervägande att dessa ämnen kan vara luktfria eller behövs i sådan liten mängd för att ge upphov till bekymmer att det inte luktar!

Fuktskador i krypgrunden kan dessutom ge upphov till spridning av dålig lukt vilken efter en tid kommer att sätta sig i bjälklag och fortsättningsvis upp i husets interiör. Även efter man har åtgärdat fuktskadeproblem samt mögelsanerat i både hus samt krypgrund kan illa lukt hålla sig kvar. Luktsanering kan genomföras med luftrenare eller ozonbehandling. Annars gäller tvätt av kläder, storrengöring av husets interiör, ommålning och så vidare. Efterhand kommer lukten då också att försvinna helt.

Förebygga är bästa metoden, att bearbeta krypgrunden med Tvärstopp skänker ett extra skydd. För att åtgärda fuktrelaterade besvär måste man tränga bort fukten. Det görs lämpligen genom att avfukta grunden med hjälp av termisk och/eller mekanisk avfuktning i kombination med att installera ångspärr mot markytan och isolering av själva grunden för att förebygga nya fuktskador.

Om man har drabbats mögelangrepp kommer processen bli mer komplicerad än att endast avfukta krypgrunden. Det absolut säkraste sättet att få bort mögel är att totalt avlägsna och byta ut skadat material. Ifall man inte vill eller kan åstadkomma det så funkar det också att tvätta angripna områden med hjälp av fotokatalytisk rening, fogging eller helt enkelt med Fulstopp. Denna metod eliminerar svampen men risken finns att det finns kvar mykotoxiner i en krypgrund.