Förekomst av allergier påverkas av mögel

Visste du att mögel räknas som svamp och kan ge upphov åt allergier p.g.a. dess mykotoxiner och sporer? Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av dålig lukt för att de som bor i huset ska känna symptom.
Mer data här
Man kan om man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, speciellt tränade hundar som använder sitt enorma luktsinne för att lokalisera mögel.

Mykotoxiner är ämnen som finns i skilda mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan tränga in i massor material, gärna porösa sådana som betong. En mögelangripen källare kan således medföra problem för de boende fastän de inte vistas i källaren mycket då mykotoxinerna letar sig iväg från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett försvar mot ett i sig ofarligt protein som förekommer i till exempel pollen, hos pälsdjur eller i mögel. Reaktionen är kvick och av växlande utsträckning, allt från några utslag eller lite snuva till en anafylaktisk chock som måste behandlas akut för att inte få dödande utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och förmodas bero på att somliga celler i immunförsvaret som normalt tar hand om bland annat parasitangrepp inte har nog att göra och då utvecklar överkänslighet mot övriga ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de främst i kontakt med människor via luftvägarna – vi andas in dem. Följaktligen blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva samt andningssvårigheter. Också rinniga och kliande ögon är förekomande.

Mögel trivs i fuktig samt stilla miljö, exempelvis i källare och badrum som inte används. Har man fått mögel i sitt hus är det viktigt att man tar bort källan ifall man kan, alternativt sanerar den noggrant med mögeldödande medel som Fulstopp eller Tvärstopp.

Mögelsporer samt mykotoxiner försvinner dock inte fullkomligt ifall man enbart sanderar. Det lämpligaste är således att ta bort de delar som är angripet och byta ut de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men om man drabbats av svår allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare bekymmer, till exempel rinniga ögon och snuva är det oftast inga problem att flytta in tillbaka till huset mer eller mindre omgående efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, till exempel mot pollen. Först och främst ska man prova undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, naturligtvis, och då får man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som tas i tablettform och som verkar preventivt inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som medför att luftrören svullnar och att det kliar i ögon och näsa. Man kan också använda sig av nässpray.

För rinniga ögon finns särskilda medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, precis som antihistaminer och de flesta nässprayer. Ifall man har problem med astmasymptom bör man utredas för det och ges tillpassad astmamedicin, vanligtvis i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara oerhört jobbigt, men ifall man vet hur man bör hantera det kan problemen reduceras och till och med försvinna.